η1- und η2-Komplexe der Metallodiphosphene (η5-L)(CO)2Fe-P=P-Mes*(L=C5Me5, C5Me4Et, C5Me4-nBu, 1,3-tBu2C5H3; Mes*=2,4,6-tBu3C6H2). Röntgenstrukturanalyse von η2-[(η5-C5Me4Et)(CO)2Fe-P=P-Mes*](Ph3P)2Pt.

Weber L, Schumann I, Stammler H-G, Neumann B (1993)
Journal of Organometallic Chemistry 443(2): 175-183.

Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | Deutsch
 
Download
Es wurden keine Dateien hochgeladen. Nur Publikationsnachweis!
Abstract / Bemerkung
The metallodiphosphenes (η5-L)(CO)2Fe-P=P-Mes★ (L = C5Me5, C5Me4Et, C5Me4nBu, 1,3-tBu2C5H3; Mes★ = 2,4,6-tBu3C6H2) are reacted with (Z-cyclooctene)Cr(CO)5 to afford (η5-L)(CO)2Fe-P[Cr(CO)5]=P-Mes★ with η1-coordination. In contrast, the treatment of the metallodiphosphenes with (Ph3P)2pt(C2H4) gives the η2-coordinated compounds Pt {η2-[(η5-L)(CO)2Fe-P=P-Mes★]}(Ph3P)2. The molecular structure of Pt{η2-[(η5-C5Me4Et)(CO)2Fe-P=P-Mes★]}(Ph3P)2 is determined by an X-ray diffraction study.
Erscheinungsjahr
1993
Zeitschriftentitel
Journal of Organometallic Chemistry
Band
443
Ausgabe
2
Seite(n)
175-183
ISSN
0022-328X
Page URI
https://pub.uni-bielefeld.de/record/2727049

Zitieren

Weber L, Schumann I, Stammler H-G, Neumann B. η1- und η2-Komplexe der Metallodiphosphene (η5-L)(CO)2Fe-P=P-Mes*(L=C5Me5, C5Me4Et, C5Me4-nBu, 1,3-tBu2C5H3; Mes*=2,4,6-tBu3C6H2). Röntgenstrukturanalyse von η2-[(η5-C5Me4Et)(CO)2Fe-P=P-Mes*](Ph3P)2Pt. Journal of Organometallic Chemistry. 1993;443(2):175-183.
Weber, L., Schumann, I., Stammler, H. - G., & Neumann, B. (1993). η1- und η2-Komplexe der Metallodiphosphene (η5-L)(CO)2Fe-P=P-Mes*(L=C5Me5, C5Me4Et, C5Me4-nBu, 1,3-tBu2C5H3; Mes*=2,4,6-tBu3C6H2). Röntgenstrukturanalyse von η2-[(η5-C5Me4Et)(CO)2Fe-P=P-Mes*](Ph3P)2Pt. Journal of Organometallic Chemistry, 443(2), 175-183. doi:10.1016/0022-328X(93)80295-M
Weber, Lothar, Schumann, Iris, Stammler, Hans-Georg, and Neumann, Beate. 1993. “η1- und η2-Komplexe der Metallodiphosphene (η5-L)(CO)2Fe-P=P-Mes*(L=C5Me5, C5Me4Et, C5Me4-nBu, 1,3-tBu2C5H3; Mes*=2,4,6-tBu3C6H2). Röntgenstrukturanalyse von η2-[(η5-C5Me4Et)(CO)2Fe-P=P-Mes*](Ph3P)2Pt.”. Journal of Organometallic Chemistry 443 (2): 175-183.
Weber, L., Schumann, I., Stammler, H. - G., and Neumann, B. (1993). η1- und η2-Komplexe der Metallodiphosphene (η5-L)(CO)2Fe-P=P-Mes*(L=C5Me5, C5Me4Et, C5Me4-nBu, 1,3-tBu2C5H3; Mes*=2,4,6-tBu3C6H2). Röntgenstrukturanalyse von η2-[(η5-C5Me4Et)(CO)2Fe-P=P-Mes*](Ph3P)2Pt. Journal of Organometallic Chemistry 443, 175-183.
Weber, L., et al., 1993. η1- und η2-Komplexe der Metallodiphosphene (η5-L)(CO)2Fe-P=P-Mes*(L=C5Me5, C5Me4Et, C5Me4-nBu, 1,3-tBu2C5H3; Mes*=2,4,6-tBu3C6H2). Röntgenstrukturanalyse von η2-[(η5-C5Me4Et)(CO)2Fe-P=P-Mes*](Ph3P)2Pt. Journal of Organometallic Chemistry, 443(2), p 175-183.
L. Weber, et al., “η1- und η2-Komplexe der Metallodiphosphene (η5-L)(CO)2Fe-P=P-Mes*(L=C5Me5, C5Me4Et, C5Me4-nBu, 1,3-tBu2C5H3; Mes*=2,4,6-tBu3C6H2). Röntgenstrukturanalyse von η2-[(η5-C5Me4Et)(CO)2Fe-P=P-Mes*](Ph3P)2Pt.”, Journal of Organometallic Chemistry, vol. 443, 1993, pp. 175-183.
Weber, L., Schumann, I., Stammler, H.-G., Neumann, B.: η1- und η2-Komplexe der Metallodiphosphene (η5-L)(CO)2Fe-P=P-Mes*(L=C5Me5, C5Me4Et, C5Me4-nBu, 1,3-tBu2C5H3; Mes*=2,4,6-tBu3C6H2). Röntgenstrukturanalyse von η2-[(η5-C5Me4Et)(CO)2Fe-P=P-Mes*](Ph3P)2Pt. Journal of Organometallic Chemistry. 443, 175-183 (1993).
Weber, Lothar, Schumann, Iris, Stammler, Hans-Georg, and Neumann, Beate. “η1- und η2-Komplexe der Metallodiphosphene (η5-L)(CO)2Fe-P=P-Mes*(L=C5Me5, C5Me4Et, C5Me4-nBu, 1,3-tBu2C5H3; Mes*=2,4,6-tBu3C6H2). Röntgenstrukturanalyse von η2-[(η5-C5Me4Et)(CO)2Fe-P=P-Mes*](Ph3P)2Pt.”. Journal of Organometallic Chemistry 443.2 (1993): 175-183.
Export

Markieren/ Markierung löschen
Markierte Publikationen

Open Data PUB

Web of Science

Dieser Datensatz im Web of Science®
Suchen in

Google Scholar